دولت بهار (سايت قديم) : فيلم/ جوان بافقي كه از محل كار خود در سنگ آهن مركزي بافق تعليق شد چه گفته بود؟
پنجشنبه، 21 مرداد 1395 - 11:31 کد خبر:296345
دولت بهار: جوان بافقي بخاطر اظهاراتش در حمايت از دكتر احمدي نژاد، از محل كار خود در سنگ آهن مركزي بافق تعليق شد!