دولت بهار :: هواداران دكتر محمود احمدي نژاد : رسائي بگويد خودش و ديگر اصولنمايان بدون دكتر احمدي نژاد كيلويي چند هستند؟!
سه شنبه، 2 خرداد 1396 - 13:57 کد خبر:393657

به گزارش دولت بهار، مسعود شفيعي كيا در كانال تلگرامي خود نوشت:

جناب رسائي توضيح دهد اگر بدون تصوير دكتر احمدي نژاد و ادعاي حاميان دولت ايشان تبليغ مي كرد ٬ آيا مي توانست رجلي شود و به مجلس وارد شود ؟!

نمي خواهيم علت رد صلاحيت اخير رسايي را بررسي كنيم٬ ولي خودش حساب كند بدون احمدي نژاد كيلو چند است كه حال مي خواهد براي دكتر محمود احمدي نژاد وزن كشي كند ؟!

به جناب رسائي يادآوري مي كنيم با تمام شعار دزدي از دولت قبل و آويزاني به مسكن مهر و وزيران نامجوي دولت قبل و قول يارانه ٬ سبد رأيتان در نامزد واحد حتي با افت نسبي مواجه شد:

چنانچه جمع راى مدعيان اصولگرايي  در ٩٢: ١٦،٣٩٩،٤٠٣ و آراي رئيسي در ٩٦: ١٦،٢٦٤،٦٦٤ است .

ولي مسلماً رأي دكتر احمدي نژاد نه تنها افت نكرده بلكه افزايش دارد و اگر دوستان روحاني ٬ مانع ورود ايشان نمي شدند ٬ بنابر اينكه سال ۸۸ ٬ ۸۵ درصد واجدين شرايط شركت كردند ٬ با حضور نشاط انگيز دكتر احمدي نژاد امسال حتماً ايشان بيش از ۳۰ ميليون رأي داشت و براي همين هم بايد ايشان براي ماندن روحاني رد مي شد .

اين محبوبيت كاهش نمي يابد بلكه افزوده مي شود ٬ ولي آنكه تمام شده امثال رسايي ها هستند كه اگر آن مرد نبود حتي در درگاه جناب مصباح هم به عنوان آبدارچي پذيرفته نيستند كه خود بهتر مي داند  چرا ؟!

ايشان بهتر است همان خاطره از مرحوم بهجت كه از اين كانال به نام خود زده است  را پندآموز بخواند تا گير كار نمك نشناسان را بهتر بفهمد .