دولت بهار :: هواداران دكتر محمود احمدي نژاد : داعش نابود شد؟!
چهارشنبه، 1 آذر 1396 - 12:06 کد خبر:450900
كمال رستمعلي


مي توان نديد و نشنيد و بدان اهميت نداد اما تفكر سلفي در جهان اسلام هم چنان وجود دارد و از هر زمان و دوره اي رونق و گستردگي و اقبالِ بيشتري هم دارد.

 حتي به هر دليلي تنفر و دشمني و باورِ تكفيري، در غيرِ وهابي ها و غيرِ سلفي ها، يعني مسلمانانِ عادي كه تا پيش از اين چنين تنفر و چنين باوري نداشتند، هم رواج پيدا كرده است.

تفكر سلفي و تكفيري در همه يِ تاريخ و در همه يِ اديان وجود داشته و خواهد داشت. حتي در مكاتب غيرديني چون ماركسيسم و كمونيسم و ... هم به نوعي انديشه يِ تكفيري و حذفي و خودحق مطلق پنداري، بروز و ظهور داشت.

تفكري كه داعش توليد مي كند و داعش مي پرورد و برايِ داعش نيرو و امكانات فراهم مي آورد با اين نگاه كه همه اش برايِ رضايِ خدا و براي ترويج و تبليغِ دينِ رسول مكرم صلوات الله عليه و آله است، تفكري كه ايران را دشمنِ اسلام و متحدِ صليبي ها مي داند، نه تنها نابود نشده كه به سرعت در حالِ رشد و گسترش است.

نگاهي به روزِ قدس بياندازيد؛ روزي كه قرار بود جهاني باشد؛ قرار بود در اين روز همه ي انسان هايِ آزادي خواهِ جهان به خيابان بيايند؛ اما حالا حتي روزِ قدسِ همه ي مسلمانان هم نيست و در تمامِ كشورها تنها شيعيان اين روز را گرامي مي دارند. ( به استثنايِ روز قدسِ مثلا لندن كه تعدادي مسيحي و يهوديِ صلح طلب و آزادي خواه هم حضور دارند.)

ايران قرار بود الهام بخشِ همه يِ عدالت خواهان و آزادي خواهان و موحدانِ جهان در تمامِ كشورها، فارغ از رنگ و نژاد و مذهب باشد، اين آرمانِ انقلاب و امام و شهدا بود و هست؛

من خاضعانه از همه دعوت مي كنم به اين موضوع بيانديشند كه آيا امروز ما در تمامِ جهان نه كه در تمامِ جهان اسلام چنين نقش و جايگاهي داريم يا نه، اگر نه، چرا و چه بايد كرد؟!