دولت بهار :: هواداران دكتر محمود احمدي نژاد : ديدار جمعي از فعالين فرهنگي و اجتماعي و بزرگان طوايف كرد غرب كشور با دكتر احمدي نژاد + تصاوير
پنجشنبه، 21 دی 1396 - 20:01 کد خبر:462110
دولت بهار: جمعي از فعالين فرهنگي و اجتماعي و بزرگان طوايف كرد غرب كشور امروز در محموديه تهران با دكتر احمدي نژاد ديدار كردند.

http://www.dolatebahar.com/media/image/x/photo_%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B8-%DB%B0%DB%B1-%DB%B1%DB%B1_%DB%B1%DB%B9-%DB%B4%DB%B5-%DB%B4%DB%B3.jpg

http://www.dolatebahar.com/media/image/x/photo_%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B8-%DB%B0%DB%B1-%DB%B1%DB%B1_%DB%B1%DB%B9-%DB%B4%DB%B5-%DB%B4%DB%B4.jpg

http://www.dolatebahar.com/media/image/x/photo_%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B8-%DB%B0%DB%B1-%DB%B1%DB%B1_%DB%B1%DB%B9-%DB%B4%DB%B5-%DB%B4%DB%B2.jpg

http://www.dolatebahar.com/media/image/x/photo_%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B8-%DB%B0%DB%B1-%DB%B1%DB%B1_%DB%B1%DB%B9-%DB%B4%DB%B5-%DB%B4%DB%B1.jpg

http://www.dolatebahar.com/media/image/x/photo_%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B8-%DB%B0%DB%B1-%DB%B1%DB%B1_%DB%B1%DB%B9-%DB%B4%DB%B5-%DB%B4%DB%B5.jpg

http://www.dolatebahar.com/media/image/x/photo_%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B8-%DB%B0%DB%B1-%DB%B1%DB%B1_%DB%B1%DB%B9-%DB%B4%DB%B5-%DB%B4%DB%B6%20(2).jpg

http://www.dolatebahar.com/media/image/x/photo_%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B8-%DB%B0%DB%B1-%DB%B1%DB%B1_%DB%B1%DB%B9-%DB%B4%DB%B5-%DB%B4%DB%B6.jpg

http://www.dolatebahar.com/media/image/x/photo_%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B8-%DB%B0%DB%B1-%DB%B1%DB%B1_%DB%B1%DB%B9-%DB%B4%DB%B5-%DB%B4%DB%B7.jpg

http://www.dolatebahar.com/media/image/x/photo_%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B8-%DB%B0%DB%B1-%DB%B1%DB%B1_%DB%B1%DB%B9-%DB%B4%DB%B7-%DB%B4%DB%B6.jpg

http://www.dolatebahar.com/media/image/x/photo_%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B8-%DB%B0%DB%B1-%DB%B1%DB%B1_%DB%B1%DB%B9-%DB%B4%DB%B8-%DB%B0%DB%B5.jpg

http://www.dolatebahar.com/media/image/x/photo_%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B8-%DB%B0%DB%B1-%DB%B1%DB%B1_%DB%B1%DB%B9-%DB%B4%DB%B8-%DB%B1%DB%B0.jpg

http://www.dolatebahar.com/media/image/x/photo_%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B8-%DB%B0%DB%B1-%DB%B1%DB%B1_%DB%B1%DB%B9-%DB%B4%DB%B8-%DB%B1%DB%B1.jpg