دولت بهار :: هواداران دكتر محمود احمدي نژاد : شرم بر من باد اگر پيروِ چنين اسلامي باشم
پنجشنبه، 28 دی 1396 - 00:23 کد خبر:463598
دولت بهار: كمال رستمعلي


شرم بر من باد اگر پيروِ اسلامي باشم كه قرآنش را بشود در كشتيِ طلا عرضه كرد، در حالي كه زنانِ مسلمانِ سرپرست خانواده اي در اين سرزمين هستند كه از تهيه ي نانِ شب برايِ طفلان شان ناتوان اند.

اف بر من اگر چنين مرام و روش و منشي را تاييد كنم.

كشتيِ قرآنيِ طلايي؟! اين اسلامِ علوي ست؟! اين مكتبِ علي است؟!

كجا هستند مسلماناني كه برايِ مخالفانِ سياسي شان رگِ گردن شان متورم مي شود؟! كجا هستند آن هايي كه هر روز با ذره بين در اعمالِ مردم دقيق مي شوند تا چه كسي احيانا يك سانتيمتر پايش را كج نگذارد؟!

در اين ديار برخي دختران و زنان از نداري تن فروشي مي كنند. متوجهي مسلمان؟! از نداري تن فروشي مي كنند! با بغض و عذاب وجدان و با گريه در خلوت هاي شان تن فروشي مي كنند.

قرآن و طلا؟! پس نخوانده اي آياتش را؟! قرآن و قارون؟! پس نخوانده اي جناب! نخوانده اي. كه اگر خوانده بودي آياتي را كه كاخ هاي كسري و قيصر را به لرزه در آورد را مطلا نمي كردي!

اين آيات را علي (ع) در دلِ شب در حالي كه كيسه ي نان و خرما بر دوش داشت و به يتيمان سركشي مي كرد با خود زمزمه مي كرد. متوجهي؟ نه نيستي، كه اگر بودي آياتِ انسان ساز، آياتِ مستضعفان و رنج كشيدگان را با كيلو كيلو طلا ارايه نمي كردي.

اين آياتي ست كه فاطمه زهرا (س) با لباسي ساده، در خانه اي ساده، بر سجاده اي ساده، با نوايي ملكوتي مي خواند. فاطمه و كيلو كيلو طلا؟! متوجهي؟ نه، نيستي. به خدا نيستي.

در اين كشور پدراني شريف زندگي مي كنند كه شرمنده ي زن و فرزند هستند. شرمندگي مي داني يعني چه؟ نه، نمي داني. در اين كشور جواناني هستند تحصيل كرده و با استعداد كه سي سال شان تمام شده و هنوز كار ندارند، و هنوز ازدواج نكرده اند و كلمه يِ آينده به هراس شان مي افكند. متوجهي؟ به خدا نيستي.

اسلامي كه من بدان ايمان دارم، اسلامِ پابرهنگان، اسلامِ مستضعفان، اسلامِ رنج كشيدگان است؛ اسلامي كه غمِ هر انساني غمِ من و گرفتاريِ هر انساني گرفتاريِ من است. اسلامي كه شاد كردنِ مردمان و گره گشايي از امورِ انسان ها بر من فرض است.

اين همه وقت گذاشتيد براي طلايي كردن قرآن، دقايقي هم بنشينيد و معنايِ آيات را بخوانيد.