دولت بهار :: هواداران دكتر محمود احمدي نژاد : چرا از احمدي نژاد حمايت مي كنم
دوشنبه، 3 اردیبهشت 1397 - 21:49 کد خبر:483171
محسن پويامهر


مي پرسند تو را چه مي شود؛ چرا اين همه از احمدي نژاد حمايت مي كني؟! عرض مي كنم: باور كنيد آنقدر مي فهمم كه حمايت از احمدي نژاد هزينه دارد چرا كه با توجه به ترور شخصيت احمدي نژاد هم برخلاف جريان آب بايد شنا كني و ملامت انسانهاي باسواد ولي مجروح سم هاشميست ها را بشنوي و هم خطر تهمت و تهديد را به جان بخري و البته توصيه عقل ماتريال حسابگر را مي شنوم كه چرا دوستان و آشنايان پرنفوذت را در قبيله هاشميست ها وانهاده اي و به احمدي نژاد بي قبيله و در معرض خطر چسبيده اي؟! ولي خدا مي داند در حقيقت از احمدي نژاد حمايت نمي كنم بلكه بواقع از خودم ؛خانواده ام و كشورم حمايت مي كنم! از آرمانهاي به كنج عزلت گذارده شده انقلابم ( آزادي-عدالت و مردمسالاري ) كه از حنجره و قلم دكتر احمدي نژاد منعكس مي شود حمايت مي كنم.

فرمانده احمدي نژاد؛ آرمان انسان محور و بهار جوي مرا كه در نهايت به تحقق وعده الهي مبني بر حاكميت مستضعفين منتج خواهد گرديد با صدا و پژواك رساتر و شجاعت بيشتر فرياد مي كند (و نريد ان نمن علي الذين استضعفوا في الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثين) و البته فقط شعار نمي دهد بلكه راهكار چگونگي تحقق آرمانها را نيز ارائه مي دهد( نامه بسيار مهم احمدي نژاد به مقام معظم رهبري مورخ سي بهمن نودوشش ).

براستي چنانچه حمايت نكنم خبط كرده ام ! احمدي نژاد كه از من راي نمي خواهد؛ چيزي نمي خواهد كه از حمايت از او نگران باشم؟! در كجاي خردمنديست كه انسان هوشمند! همفكر، همراه، هموطن و هم آرمان قدرتمند خويش را حمايت نكند؟! (حتي به آنها كه تهمت هاي دروغين و ناروا نسبت به احمدي نژاد را باور كرده اند عرض مي كنم مگر حقيقت تغيير انسانها را قبول نداريد) آري تجربه انساني ام مي گويد از فردي كه با راهكارهايش مي تواند ما را به سر منزل مقصود برساند حمايت محكم كنم ! آن هم در زمانه اي كه در دالان تاريك؛ چپاول زورمداران ؛ تنها مانده ام و به هركس كه لاف آزادي و عدالت زد ؛دلبستم و رايم را چونان چك سفيد بدو دادم؛ نه تنها مرهم دردهايم نشدند بلكه نمك پاش دل ريشم گشتند!

با قاطعيت مي توان گفت كه ما نداريم رجل سياسي در داخل كشور كه هم وزن احمدي نژاد باشد و بدون آنكه راي ما را بخواهد؛ پرچم مبارزه با ظلم و انحصار برافراشته باشد!

احمدي نژاد بدرستي علم تحقق آرمانهايم را بلند كرده است و جان شيرين خويش در طبق اخلاص گذارده و سخناني مي گويد و مي نويسد كه بسياري جرات گفتن آن را در پستو نيز ندارند!

فقط نگرانيم از آن است كه مافياي زر، زور و تزوير نگذارد؛ احمدي نژاد؛ اين علم را به سرمنزل مقصود برساند از همين روي است كه احساس مي كنم فرصتمان كم است و لذا فوريت بسيار بسيار دارد كه هرچه در توان داريم براي دفاع از فرمانده انقلابي، آقاي دكتر احمدي نژاد در طبق اخلاص بگذاريم چرا كه حمايت از او حمايت از خودمان و آرمانهاي گهربارمان است.

و به آنها كه خدمات بزرگ او را كتمان مي كنند و ذره بين برداشته اند و بدنبال خطاهاي احتمالي دكتر احمدي نژاد براي سركوفت زدن و شانه خالي كردن از مسئوليت اجتماعي خويش مي گردند، عرض مي كنم انصاف سفارش اولياست ؛چگونه است زماني كه ديگران با آنهمه پيشينه مبهم آمده بودند و راي تان را طلب مي كردند و وعده نسيه مي دادند همه تلاشتان بر رفوگري پلاس پاره شان گذاشته بوديد ولي اكنون به احمدي نژاد انقلابي؛ كه مجروح ترور شخصيت اصحاب قدرت است رسيده ايد غيرمنصفانه؛ سخن و عمل حقش را سنگ ميزنيد و بر افكار درستش خط مي كشيد؟!