دولت بهار :: هواداران دكتر محمود احمدي نژاد : وضعيت جسماني حميد بقايي به نقطه صفر رسيده است
دوشنبه، 10 اردیبهشت 1397 - 10:30 کد خبر:484449
دولت بهار: خانواده آقاي حميد بقايي و همه عدالت خواهان انتظار دارند ، همانگونه كه در مرحله تجديد نظر، پرونده آقاي بقايي خارج از نوبت و به صورت آني و برگزاري جلسات فشرده ، مورد رسيدگي قرار گرفت ، اينك در مرحله اعاده دادرسي نيز اين درخواست ، به فوريت رسيدگي شود.


دولت بهار/ علي اكبر جوانفكر: گزارش هاي پزشكي و بيمارستاني، حاكي از قرار گرفتن وضعيت جسمي آقاي حميد بقايي در نقطه صفر است، تا آنجا كه هر لحظه امكان دارد حادثه اي بدون بازگشت بوقوع بپيوندد.

اكنون 49 روز است كه آقاي بقايي معاون اجرايي رئيس جمهور سابق در اعتراض به حكم دادگاه دست به اعتصاب غذا زده و جان شيرين را سند حقانيت خود قرار داده است.

تنها درخواست قانوني آقاي بقايي براي پايان دادن به اعتصاب غذا ، رسيدگي عادلانه به پرونده و موافقت مقامات قضايي با اعاده دادرسي و برگزاري دادگاه علني است.

درخواست آقاي حميد بقايي براي اعاده دادرسي ده روز قبل از سوي وكيل وي به ديوان عالي تسليم شده است.

خانواده آقاي حميد بقايي و همه عدالت خواهان انتظار دارند ، همانگونه كه در مرحله تجديد نظر، پرونده آقاي بقايي خارج از نوبت و به صورت آني و برگزاري جلسات فشرده ، مورد رسيدگي قرار گرفت ، اينك در مرحله اعاده دادرسي نيز اين درخواست ، به فوريت رسيدگي شود.

ازسوي ديگر بايد توجه داشت كه شرايط جسمي آقاي بقايي ، زنگ هاي خطر را به صدا در آورده است و تاخير در رسيدگي به درخواست به حق و قانوني ايشان، ممكن است به مثابه نوش دارو بعد از مرگ سهراب باشد.

خانواده آقاي بقايي از جمله فرزندان وي اميدوارند كه مقامات ذيربط ، هرچه زودتر موافقت خود را با  اعاده دادرسي و متعاقب آن ترخيص و آزادي وي از زندان اعلام نمايند و اجازه داده شود تا مراتب درماني و بازيابي جسمي وي را مديريت كنند.

به راستي آيا سندي بالاتر از جان براي اثبات بي گناهي انسان وجود دارد؟