دولت بهار :: هواداران دكتر محمود احمدي نژاد : حضور دكتر احمدي نژاد در مراسم جشن نيمه شعبان در ميدان ۷۲ نارمك + فيلم و تصاوير
سه شنبه، 11 اردیبهشت 1397 - 14:33 کد خبر:484668
دولت بهار: مراسم جشن نيمه شعبان به مناسبت ميلاد قائم آل محمد (ص) با حضور دكتر احمدي نژاد و استقبال پرشور مردم در ميدان ۷۲ نارمك برگزار شد.


http://www.dolatebahar.com/media/image/userdata/316416403-1-photo_%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B8-%DB%B0%DB%B5-%DB%B0%DB%B1_%DB%B1%DB%B8-%DB%B4%DB%B1-%DB%B4%DB%B6.jpg

http://www.dolatebahar.com/media/image/userdata/316416403-2-photo_%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B8-%DB%B0%DB%B5-%DB%B0%DB%B1_%DB%B1%DB%B8-%DB%B4%DB%B1-%DB%B5%DB%B3.jpg

http://www.dolatebahar.com/media/image/userdata/316416403-3-photo_%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B8-%DB%B0%DB%B5-%DB%B0%DB%B1_%DB%B1%DB%B8-%DB%B4%DB%B1-%DB%B5%DB%B8.jpg

http://www.dolatebahar.com/media/image/userdata/544023349-1-photo_%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B8-%DB%B0%DB%B5-%DB%B0%DB%B1_%DB%B1%DB%B8-%DB%B4%DB%B2-%DB%B0%DB%B5.jpg

http://www.dolatebahar.com/media/image/userdata/544023349-2-photo_%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B8-%DB%B0%DB%B5-%DB%B0%DB%B1_%DB%B1%DB%B8-%DB%B4%DB%B2-%DB%B1%DB%B4.jpg

http://www.dolatebahar.com/media/image/userdata/544023349-3-photo_%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B8-%DB%B0%DB%B5-%DB%B0%DB%B1_%DB%B1%DB%B8-%DB%B4%DB%B2-%DB%B2%DB%B5.jpg

http://www.dolatebahar.com/media/image/userdata/737251952-1-photo_%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B8-%DB%B0%DB%B5-%DB%B0%DB%B1_%DB%B1%DB%B8-%DB%B4%DB%B3-%DB%B4%DB%B7.jpg

http://www.dolatebahar.com/media/image/userdata/737251952-2-photo_%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B8-%DB%B0%DB%B5-%DB%B0%DB%B1_%DB%B1%DB%B8-%DB%B4%DB%B6-%DB%B1%DB%B5.jpg

http://www.dolatebahar.com/media/image/userdata/685270962-1-photo_%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B8-%DB%B0%DB%B5-%DB%B0%DB%B1_%DB%B1%DB%B9-%DB%B0%DB%B4-%DB%B5%DB%B4.jpg

http://www.dolatebahar.com/media/image/userdata/685270962-2-photo_%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B8-%DB%B0%DB%B5-%DB%B0%DB%B1_%DB%B1%DB%B9-%DB%B0%DB%B5-%DB%B0%DB%B4.jpg

http://www.dolatebahar.com/media/image/userdata/685270962-3-photo_%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B8-%DB%B0%DB%B5-%DB%B0%DB%B1_%DB%B1%DB%B9-%DB%B0%DB%B5-%DB%B1%DB%B9.jpg

http://www.dolatebahar.com/media/image/userdata/310404686-2-photo_%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B8-%DB%B0%DB%B5-%DB%B0%DB%B1_%DB%B1%DB%B9-%DB%B0%DB%B5-%DB%B2%DB%B6.jpg

http://www.dolatebahar.com/media/image/userdata/310404686-3-photo_%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B8-%DB%B0%DB%B5-%DB%B0%DB%B1_%DB%B1%DB%B9-%DB%B1%DB%B1-%DB%B1%DB%B5.jpg

http://www.dolatebahar.com/media/image/userdata/255613211-1-photo_%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B8-%DB%B0%DB%B5-%DB%B0%DB%B1_%DB%B1%DB%B9-%DB%B1%DB%B1-%DB%B2%DB%B2.jpg

http://www.dolatebahar.com/media/image/userdata/255613211-2-photo_%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B8-%DB%B0%DB%B5-%DB%B0%DB%B1_%DB%B1%DB%B9-%DB%B1%DB%B2-%DB%B4%DB%B7.jpg

http://www.dolatebahar.com/media/image/userdata/255613211-3-photo_%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B8-%DB%B0%DB%B5-%DB%B0%DB%B1_%DB%B1%DB%B9-%DB%B1%DB%B3-%DB%B2%DB%B2.jpg

http://www.dolatebahar.com/media/image/userdata/363563444-2-photo_%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B8-%DB%B0%DB%B5-%DB%B0%DB%B1_%DB%B2%DB%B0-%DB%B0%DB%B4-%DB%B1%DB%B6.jpg

http://www.dolatebahar.com/media/image/userdata/363563444-3-photo_%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B8-%DB%B0%DB%B5-%DB%B0%DB%B1_%DB%B2%DB%B0-%DB%B0%DB%B4-%DB%B2%DB%B5.jpg

http://www.dolatebahar.com/media/image/userdata/599999303-1-photo_%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B8-%DB%B0%DB%B5-%DB%B0%DB%B1_%DB%B2%DB%B0-%DB%B0%DB%B4-%DB%B3%DB%B1.jpg

http://www.dolatebahar.com/media/image/userdata/599999303-2-photo_%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B8-%DB%B0%DB%B5-%DB%B0%DB%B1_%DB%B2%DB%B0-%DB%B0%DB%B4-%DB%B4%DB%B9.jpg

http://www.dolatebahar.com/media/image/userdata/599999303-3-photo_%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B8-%DB%B0%DB%B5-%DB%B0%DB%B1_%DB%B2%DB%B0-%DB%B0%DB%B5-%DB%B0%DB%B1.jpg

http://www.dolatebahar.com/media/image/userdata/720225237-1-photo_%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B8-%DB%B0%DB%B5-%DB%B0%DB%B1_%DB%B2%DB%B0-%DB%B0%DB%B5-%DB%B0%DB%B8.jpg

http://www.dolatebahar.com/media/image/userdata/720225237-2-photo_%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B8-%DB%B0%DB%B5-%DB%B0%DB%B1_%DB%B2%DB%B0-%DB%B0%DB%B5-%DB%B1%DB%B7.jpg

http://www.dolatebahar.com/media/image/userdata/363563444-1-photo_%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B8-%DB%B0%DB%B5-%DB%B0%DB%B1_%DB%B1%DB%B9-%DB%B3%DB%B6-%DB%B4%DB%B1.jpg

http://www.dolatebahar.com/media/image/userdata/720225237-3-photo_%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B8-%DB%B0%DB%B5-%DB%B0%DB%B1_%DB%B2%DB%B0-%DB%B3%DB%B1-%DB%B2%DB%B8.jpg

http://www.dolatebahar.com/media/image/userdata/334115226-1-photo_%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B8-%DB%B0%DB%B5-%DB%B0%DB%B1_%DB%B2%DB%B0-%DB%B3%DB%B1-%DB%B3%DB%B0.jpg

http://www.dolatebahar.com/media/image/userdata/334115226-2-photo_%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B8-%DB%B0%DB%B5-%DB%B0%DB%B1_%DB%B2%DB%B0-%DB%B3%DB%B1-%DB%B3%DB%B3%20(2).jpg

http://www.dolatebahar.com/media/image/userdata/334115226-3-photo_%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B8-%DB%B0%DB%B5-%DB%B0%DB%B1_%DB%B2%DB%B0-%DB%B3%DB%B1-%DB%B3%DB%B3.jpg

http://www.dolatebahar.com/media/image/userdata/350762999-1-photo_%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B8-%DB%B0%DB%B5-%DB%B0%DB%B1_%DB%B2%DB%B0-%DB%B3%DB%B1-%DB%B3%DB%B4.jpg

http://www.dolatebahar.com/media/image/userdata/350762999-2-photo_%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B8-%DB%B0%DB%B5-%DB%B0%DB%B1_%DB%B2%DB%B0-%DB%B3%DB%B4-%DB%B4%DB%B4.jpg

http://www.dolatebahar.com/media/image/userdata/350762999-3-photo_%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B8-%DB%B0%DB%B5-%DB%B0%DB%B1_%DB%B2%DB%B0-%DB%B3%DB%B4-%DB%B4%DB%B6.jpg

 
Get the Flash Player to see this player.

  
Get the Flash Player to see this player.

  
Get the Flash Player to see this player.

  
Get the Flash Player to see this player.

  
Get the Flash Player to see this player.

 
Get the Flash Player to see this player.

  
Get the Flash Player to see this player.

  
Get the Flash Player to see this player.

  
Get the Flash Player to see this player.

 
Get the Flash Player to see this player.

  
Get the Flash Player to see this player.

 
Get the Flash Player to see this player.

  
Get the Flash Player to see this player.

  
Get the Flash Player to see this player.

  
Get the Flash Player to see this player.