دولت بهار :: هواداران دكتر محمود احمدي نژاد : گزارش تصويري كانال دكتر احمدي نژاد از حضور وي در مراسم جشن نيمه شعبان در ميدان ۷۲ نارمك
سه شنبه، 11 اردیبهشت 1397 - 22:11 کد خبر:484705
دولت بهار: مراسم جشن نيمه شعبان با حضور و سخنراني دكتر احمدي نژاد در ميدان ۷۲ نارمك برگزار شد.


http://www.dolatebahar.com/media/image/userdata/745394667-1-photo_%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B8-%DB%B0%DB%B5-%DB%B0%DB%B2_%DB%B0%DB%B1-%DB%B1%DB%B4-%DB%B0%DB%B8.jpg

http://www.dolatebahar.com/media/image/userdata/745394667-2-photo_%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B8-%DB%B0%DB%B5-%DB%B0%DB%B2_%DB%B0%DB%B1-%DB%B1%DB%B4-%DB%B1%DB%B0.jpg

http://www.dolatebahar.com/media/image/userdata/745394667-3-photo_%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B8-%DB%B0%DB%B5-%DB%B0%DB%B2_%DB%B0%DB%B1-%DB%B1%DB%B4-%DB%B1%DB%B6.jpg

http://www.dolatebahar.com/media/image/userdata/897965616-1-photo_%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B8-%DB%B0%DB%B5-%DB%B0%DB%B2_%DB%B0%DB%B1-%DB%B1%DB%B4-%DB%B1%DB%B7.jpg

http://www.dolatebahar.com/media/image/userdata/897965616-2-photo_%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B8-%DB%B0%DB%B5-%DB%B0%DB%B2_%DB%B0%DB%B1-%DB%B1%DB%B5-%DB%B3%DB%B0.jpg

http://www.dolatebahar.com/media/image/userdata/897965616-3-photo_%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B8-%DB%B0%DB%B5-%DB%B0%DB%B2_%DB%B0%DB%B1-%DB%B1%DB%B5-%DB%B3%DB%B2.jpg

http://www.dolatebahar.com/media/image/userdata/862984520-1-photo_%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B8-%DB%B0%DB%B5-%DB%B0%DB%B2_%DB%B0%DB%B1-%DB%B1%DB%B5-%DB%B3%DB%B2.jpg

http://www.dolatebahar.com/media/image/userdata/862984520-2-photo_%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B8-%DB%B0%DB%B5-%DB%B0%DB%B2_%DB%B0%DB%B1-%DB%B1%DB%B5-%DB%B3%DB%B6.jpg

http://www.dolatebahar.com/media/image/userdata/862984520-3-photo_%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B8-%DB%B0%DB%B5-%DB%B0%DB%B2_%DB%B0%DB%B1-%DB%B1%DB%B5-%DB%B3%DB%B7.jpg

http://www.dolatebahar.com/media/image/userdata/583816920-1-photo_%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B8-%DB%B0%DB%B5-%DB%B0%DB%B2_%DB%B0%DB%B1-%DB%B1%DB%B6-%DB%B5%DB%B7.jpg

http://www.dolatebahar.com/media/image/userdata/583816920-2-photo_%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B8-%DB%B0%DB%B5-%DB%B0%DB%B2_%DB%B0%DB%B1-%DB%B1%DB%B6-%DB%B5%DB%B8.jpg

http://www.dolatebahar.com/media/image/userdata/583816920-3-photo_%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B8-%DB%B0%DB%B5-%DB%B0%DB%B2_%DB%B0%DB%B1-%DB%B1%DB%B6-%DB%B5%DB%B9.jpg

http://www.dolatebahar.com/media/image/userdata/433043894-1-photo_%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B8-%DB%B0%DB%B5-%DB%B0%DB%B2_%DB%B0%DB%B1-%DB%B1%DB%B7-%DB%B0%DB%B1.jpg

http://www.dolatebahar.com/media/image/userdata/433043894-2-photo_%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B8-%DB%B0%DB%B5-%DB%B0%DB%B2_%DB%B0%DB%B1-%DB%B1%DB%B7-%DB%B0%DB%B3.jpg

http://www.dolatebahar.com/media/image/userdata/433043894-3-photo_%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B8-%DB%B0%DB%B5-%DB%B0%DB%B2_%DB%B0%DB%B1-%DB%B1%DB%B7-%DB%B0%DB%B4.jpg

http://www.dolatebahar.com/media/image/userdata/462890419-1-photo_%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B8-%DB%B0%DB%B5-%DB%B0%DB%B2_%DB%B0%DB%B1-%DB%B1%DB%B7-%DB%B0%DB%B6.jpg

http://www.dolatebahar.com/media/image/userdata/462890419-2-photo_%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B8-%DB%B0%DB%B5-%DB%B0%DB%B2_%DB%B0%DB%B1-%DB%B1%DB%B9-%DB%B3%DB%B9.jpg

http://www.dolatebahar.com/media/image/userdata/462890419-3-photo_%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B8-%DB%B0%DB%B5-%DB%B0%DB%B2_%DB%B0%DB%B1-%DB%B1%DB%B9-%DB%B4%DB%B0.jpg

http://www.dolatebahar.com/media/image/userdata/993711299-1-photo_%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B8-%DB%B0%DB%B5-%DB%B0%DB%B2_%DB%B0%DB%B1-%DB%B1%DB%B9-%DB%B4%DB%B2.jpg

http://www.dolatebahar.com/media/image/userdata/993711299-2-photo_%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B8-%DB%B0%DB%B5-%DB%B0%DB%B2_%DB%B0%DB%B1-%DB%B1%DB%B9-%DB%B4%DB%B4.jpg

http://www.dolatebahar.com/media/image/userdata/139947398-1-photo_%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B8-%DB%B0%DB%B5-%DB%B0%DB%B2_%DB%B0%DB%B1-%DB%B1%DB%B9-%DB%B4%DB%B9.jpg