دولت بهار :: هواداران دكتر محمود احمدي نژاد : جوانان مؤمن حزب اللهي و چرنوبيليزه كردن مسائل نظام
دوشنبه، 20 خرداد 1398 - 16:29 کد خبر:485061
دولت بهار: ظهور طبقه مومن حزب اللهي اگر به اين معنا باشد، قطعا نمادي از انحطاط و قهقراي نظام نسبت به نسل اول و دومي است كه علي رغم همه اشكالات، حداقل بدون هيچ رانتي و با حريت و صداقت و مبارزه به تاسيس ساختارها و سياست‌هاي نظام اقدام كردند. اين گذار از نسل آقايان به آقازادگاني است كه با استعانت از استعاره سريال چرنوبيل، هنري خيانت بار جز چرنوبيليزه كردن مسائل نظام ندارند.


دولت بهار/ محمدحسين بادامچي: از ويژگيهاي آشكار كوتوله هاي امنيتي، رانتخوار و مقدس نمايي كه به نام انقلاب به قدرت رسيده اند و بعضا مصادر مهمي را در نظام اشغال كرده اند اينست كه نخبگان، دانشگاهيان، جوانان خوشفكر و مجاهدين انقلابي را در جايگاه متكلمين و مبلغين توجيه كننده وضع موجود و كارمنداني براي بقا و تكنوكراتهايي براي تداوم ساختارهاي از پيش تعيين شده ميخواهند و نه در مقام منتقد، مصلح و انقلابي عاقلي كه به آسيب شناسي چهل سال گذشته و ارزيابي و بازنگري در سياست‌ها مي انديشد و خود به بلوغ فكري و خوانشي مستقل در انقلاب و شيوه هاي پيشرفت آن دست يافته است.

نتيجه چنين وضعي آشكارا تبديل فرصت جوانان به تهديد و پديد آمدن نسلي از آقازادگان ترسو، متملق و ذي نفع، رانتخوار و داراي انحصار و بسط يد سياسي و فرهنگي و اقتصادي در ساختار قدرت كشور است كه ترجيح مي دهند به جاي گوشزد كردن اشكالات اساسي اي كه خود نيز در وجدان خود به آن گواهي مي دهند، به مبلغ سطحي "عالي بودن اوضاع " و "ضرورت ادامه در ريل سابق با آخرين توان و بدون هيچگونه نياز به تامل و بازنگري" تبديل مي شوند.

ظهور طبقه مومن حزب اللهي اگر به اين معنا باشد، قطعا نمادي از انحطاط و قهقراي نظام نسبت به نسل اول و دومي است كه علي رغم همه اشكالات، حداقل بدون هيچ رانتي و با حريت و صداقت و مبارزه به تاسيس ساختارها و سياست‌هاي نظام اقدام كردند. اين گذار از نسل آقايان به آقازادگاني است كه با استعانت از استعاره سريال چرنوبيل، هنري خيانت بار جز چرنوبيليزه كردن مسائل نظام ندارند.