دولت بهار :: هواداران دكتر محمود احمدي نژاد : رشته توييت الحسيني درباره ارزهاي ديجيتال
دوشنبه، 10 تیر 1398 - 14:01 کد خبر:485448

الحسيني در رشته توييتي درباره ارزهاي ديجيتال نوشت:

➖ وقتي از اين ارزها حرف ميزنيم بايد مشخص باشد كه از استخراج حرف مي زنيم يا تبادل. استخراج اين ارزها نياز به برق دارد و دستگاه هاي استخراج كننده. استخراج تا حد خوبي قابل شناسايي است. اما تبادل نياز به هيچ چيزي ندارد و در حالت عادي غيرقابل شناسايي است

➖ ارز ديجيتال يك واقعيت جهانيست نمي توان آن را انكار كرد. حجم آنها 247 ميليارد دلار است. از سوي ديگر اين ارزها ابزار مهمي براي دور زدن تحريم ها به ايران مي دهند. با توجه به شرايط كشور بايد به اين ارزها بعنوان ابزار دورزدن تحريم نگاه و بر اين مبنا براي آن سياستگذاري كرد.

دو گزينه سياستي مختلف:

گزينه اول: به چشم يك صنعت به آن نگاه شود برق به قيمت صنعتي به آن داده شود. در 40 روز پيك مصرف خاموش باشند و درعوض ماليات ندهند ولي ارزهاي استخراج شده متعلق به دولت بوده و با قيمت دلار بازار آزاد از استخراج كننده خريداري شود.

گزينه دوم: به چشم خروج برق از كشور به آنها نگاه شود و قيمت برق صادراتي به آنها داده شود

گزينه اول با وجود تحريم گزينه بهتري است. اما گزينه دوم نگاه از سر شكم سيري است. گويي كشور در بهترين شرايط بوده و هيچ مشكل تحريمي ندارد.

➖ نكته: استخراج كنندگان از هيچكدام خوششان نمي‌آيد

چند نكته تكميلي:

1- مصرف برق ما غير از 40 روز پيك مصرف در تابستان كمتر از توليدمان است و در فصولي كمتر از 50 درصد توليد برق مصرف يا صادر مي شود!

2- بين 4 تا 5 ميليارد دلار از مبادلات سالانه خارجي ضدتحريمي مي تواند با ارزهاي ديجيتال انجام شود (بيش از 2برابر حجم كل اينستكس!)

3- بازار بيت كوين از پول ملي بسياري از كشورها بزرگتر است

4- بهتره دولت تجربه ديگر كشورها را مطالعه كند. گرجستان هم زمين مجاني ميدهد، هم برق ارزان و هم معافيت مالياتي!

5- باتوجه به ممنوع شدن استخراج در چين بهترين زمان براي جذب سرمايه خارجي است