دولت بهار :: هواداران دكتر محمود احمدي نژاد : يادداشت علي اكبر جوانفكر/ بد و بدتر!
سه شنبه، 11 تیر 1398 - 10:46 کد خبر:485462
دولت بهار: محدود كردن انتخاب مردم ، ظلمي بزرگ در حق امام، انقلاب، شهدا و آرمانهاي بلند آنهاست، زيرا هم شائبه انتخاب بين بد و بدتر را تشديد خواهد كرد و هم اين تلقي را در اذهان عمومي تداوم خواهد بخشيد كه عرصه انتخابات در انحصار باندهاي قدرت و ثروت و اشراف سياسي و اقتصادي قرار دارد و افراد ذيصلاح، پاك دست، دلسوز و برآمده از متن مردم، به آن راه نخواهند يافت!


دولت بهار/ علي اكبر جوانفكر: چند سالي است كه در موسم انتخابات، فرضيه انتخاب بين بد و بدتر بر سر زبانها مي افتد و چنين نتيجه گرفته مي شود كه مردم چاره اي جز انتخاب يكي از آن دو را ندارند!

گاهي شرايط كشور به گونه اي رقم زده مي شود كه ممكن است مردم به عنوان يك تاكتيك مقطعي در زندگي شخصي خود نيز ناگزير از انتخاب بين بد و بدتر باشند، اما اگر اين تاكتيك در اداره امور جامعه و زندگي اجتماعي، به يك راهبرد تبديل شود، قطعا آسيب هاي جبران ناپذيري را براي سرنوشت كشور و ملت به دنبال خواهد داشت.

اين يك بحث جدي و مهم است كه چرا موضوع انتخاب ميان بد و بدتر در فضاي سياسي جامعه قابليت مطرح شدن پيدا مي كند و اصولا چرا تا كنون به اين مساله، پاسخي درخور و قانع كننده داده نشده است؟

در جامعه اي كه سالهاست، بسياري از شاخص هاي آن، سير نزولي شديد را طي مي كند و مردم در بخش هاي مختلف زندگي خود، تحت فشارهاي سنگين قرار دارند و شخصيت هاي قابل اتكاء جامعه نيز همچنان بر حفظ وضع موجود اصرار مي ورزند، محدود كردن انتخاب مردم، اين فرضيه را تقويت مي كند كه آنان چاره ديگري جز انتخاب ميان بد و بدتر ندارند.

شعار فراگير شده"اصلاح طلب، اصولگرا ديگه تمومه ماجرا" نيز بيانگر اين حقيقت است كه مردم هر دو را از يك جنس و شبيه به هم مي دانند و آنها را نيز در حوزه انتخاب ميان  "بد و بدتر" قرار داده اند.

شرايط امروز كشور محصول محدود كردن دايره انتخاب مردم است. نتيجه دو انتخابات اخير رياست جمهوري مشخص كرده است صرفا كسي مي تواند از رهگذر انتخابات به مصادر امور كشور راه پيدا كند كه با بزرگنمايي نقاط ضعف رقباي خود و دادن وعده هاي دروغين و سرخرمن و تبليغات پرحجم و رنگارنگ، توانسته باشد توجه افكار عمومي را به خود جلب كند و رقباي خويش را از چشم مردم بيندازد.

ضعف قانون و غفلت نهادهاي نظارتي، باعث شده است كه در تبليغات انتخاباتي، نامزدها به جاي اثبات توانمندي هاي خود و ارائه برنامه مدون و راه كارهاي مشخص براي اداره كشور، صرفا به تخريب و نفي رقبا بپردازند.

در چنين فضايي، انتخاب عموم مردم بيش از آنكه ناظر بر وجه اثباتي نامزد مورد نظر باشد، معطوف به توانمندي او در نفي ساير رقبا و ممانعت از راي آوري آنهاست. بدون ترديد، چنين راهبردي نمي تواند كشور را به سمت اجراي برنامه هاي سازنده پيش ببرد و امروز نتيجه تلخ آن نيز در پيش چشم مردم قرار دارد.

تبليغات سالم، حقيقت گم شده اي است كه خلاء آن در دو انتخابات اخير رياست جمهوري، مشهود بود و امروز همگان مشاهده مي كنند كه بر اثر انتخاب بين بد و بدتر، كشور و جامعه با چه سرنوشتي مواجه شده است. در اين دو انتخابات، هيچ برنامه منسجم و قابل دفاعي براي اداره كشور ارائه نشد و در غوغاي تبليغات مسموم انتخابات، كسي پيروز شد كه از قدرت تخريبي بيشتري نسبت به سايرين برخوردار بود.

ملت بزرگ ايران شايسته انتخاب بين بد و بدتر نيست. دايره انتخاب مردم بايد وسعت پيدا كند و اجازه داده شود، افراد شايسته با سلائق و گرايش ها و برنامه هاي متنوع به عرصه انتخابات وارد شوند.  

محدود كردن انتخاب مردم ، ظلمي بزرگ در حق امام، انقلاب، شهدا و آرمانهاي بلند آنهاست، زيرا هم شائبه انتخاب بين بد و بدتر را تشديد خواهد كرد و هم اين تلقي را در اذهان عمومي تداوم خواهد بخشيد كه عرصه انتخابات در انحصار باندهاي قدرت و ثروت و اشراف سياسي و اقتصادي قرار دارد و افراد ذيصلاح، پاك دست، دلسوز و برآمده از متن مردم، به آن راه نخواهند يافت!