دولت بهار :: هواداران دكتر محمود احمدي نژاد : بهزاد نبوي: سينه چاك روحاني نيستم ولي بايد از او دفاع كرد!
سه شنبه، 18 تیر 1398 - 08:34 کد خبر:485543

به گزارش دولت بهار، نايب رئيس مجلس ششم با اشاره به تنگناهاي دولت تدبير و اميد در اداره كشور گفت:

من سينه چاك آقاي روحاني نيستم ولي بايد از او دفاع كرد، قوي‌ترين دولت هم نمي‌تواند از پس بحران كنوني برآيد!

مسئوليت دولت بايد با اختياراتي همراه باشد، دولت او قوي نيست و ايرادهاي بسيار به خود ايشان و اطرافيانش وارد است!