دولت بهار :: هواداران دكتر محمود احمدي نژاد : يادداشت علي اكبر جوانفكر/ قدرت دست ها...
شنبه، 5 مرداد 1398 - 12:34 کد خبر:485707
دولت بهار: جمهوري اسلامي برپا شد تا مقامات كشور در هر جايگاهي كه هستند، خادمان واقعي مردم باشند، به بوسيدن دست آنان افتخار كنند و همت خويش را مصروف تقويت همه جانبه مردم نمايند اما امروز و برخلاف انتظار، شاهد پيدايش فاصله اي عميق ميان مردم و مسئولان هستيم. فاصله اي كه جز با آزاد كردن مناصب قدرت از وجود عناصر بيگانه با مردم پرنمي شود.


دولت بهار/ علي اكبر جوانفكر: جمهوري اسلامي را ملت ايران ايجاد كرد تا در سايه آن مردم احساس آزادي، استقلال، آرامش، رفاه، امنيت و پيشرفت بكنند و هر روزمان بهتر از ديروز باشد.

مردم به همه كساني كه در آنها صداقت، صفا و پاكدامني مشاهده كنند، عشق مي ورزند اما اين دوستي يكجانبه نيست بلكه دوام و بقاي اين ارتباط انساني در دوطرفه بودن آن است.

آنهايي كه از برجهاي عاج يا از پشت شيشه هاي دودي خودروهاي زرهي، مردم را ورانداز مي كنند، راهي به دلهاي ولي نعمتان خود نخواهند يافت، كمااينكه راه نيافته اند.
 
مردم خوب و بي نظيري داريم. صبورند به وقت شدايد و سختي ها، مقاومند به وقت مواجهه با دشمنان به كمين نشسته، مدد رسان و نيك انديش اند، به هنگام بروز مصائب، قدرشناس اند آن گاه كه خادمان خويش را از خائنان باز شناخته باشند و آگاه و روشن ضميرند، زماني كه بيگانگان آهنگ غفلت و بي خبري را مي نوازند.

محمود احمدي نژاد رئيس جمهور نيست، مقام و منصبي هم ندارد اما در دل مردم جا باز كرده است. در هر كوي و برزن اين سرزمين كه حضور مي يابد، دستان نوازشگر مردم كه جلوه قدرت و محبت خداي مهربان است، به سويش دراز مي شود تا با او بيعتي دوباره كنند.

شعارهاي پرشورشان را كاري ندارم، شعورشان را مي گويم كه شكوفاتر از هميشه، نشان از آگاهي و خبرويت و شناخت عميق شان دارد.

درست در زماني كه فشارهاي همه جانبه اقتصادي همراه با تورم و بيكاري و گراني هاي لجام گسيخته مردم را به ستوه آورده است و هزينه هايي كه هر روز سنگين تر از گذشته بر دوش آنها سنگيني مي كند، دست هاي پرتوان مردم به سوي مردي دراز مي شود كه در چشمان آنها شيرين آمده است.

احمدي نژاد با همه وجودش مردم را دوست دارد و مردم هم اين حقيقت را با همه وجود درك كرده اند، لذا دوستش دارند و محبت خالصانه و دوستي صادقانه خود را از او دريغ نمي كنند. قدرت يك ملت در دوستي و صميمت با خادمان واقعي خود تجلي پيدا مي كند .

اي كاش مسئولان امروز كشور ارزش و لذت با مردم بودن و همراهي و همصدايي و همدلي با آنان را درك مي كردند كه اگر چنين بود، هيچ قدرتي نمي توانست براي ايران عزيز شاخ و شانه بكشد و زبان به تهديد و توهين بگشايد.

اشكال كار در طبقه اي از اشرافيون است كه با تكيه بر ثروت هاي باد آورده و به ناحق انباشته شده، مناصب قدرت را در اختيار گرفته و از موضع خودبرتربيني و تكبر با مردم تعامل كرده و آنان را به هيچ مي انگارند و همت خويش را مصروف تحقير و تضعيف و ناتوان سازي هرچه بيشتر مردم كرده اند.   

در برابر اين رفتار ، مردم ايران نيز محبت و دوستي خود را از چنين مقامات و مسئولاني دريغ مي كنند و به اين ترتيب جلوه هاي زيباي قدرت ملي كه بايد خود را در همبستگي ميان دولت و ملت نشان دهد، شكل نمي گيرد و دشمنان شناخته شده ملت ايران زبان خود را به روي ايران عزيز دراز كرده و هرآنچه كه شايسته خودشان است نثار مردم با صفاي اين سرزمين مي كنند.

جمهوري اسلامي برپا شد تا مقامات كشور در هر جايگاهي كه هستند، خادمان واقعي مردم باشند، به بوسيدن دست آنان افتخار كنند و همت خويش را مصروف تقويت همه جانبه مردم نمايند اما امروز و برخلاف انتظار، شاهد پيدايش فاصله اي عميق ميان مردم و مسئولان هستيم. فاصله اي كه جز با آزاد كردن مناصب قدرت از وجود عناصر بيگانه با مردم پرنمي شود.