دولت بهار :: هواداران دكتر محمود احمدي نژاد : معلم خوزستاني به ۱۳ماه حبس و مطالعه برخي كتب محكوم شد!
چهارشنبه، 9 مرداد 1398 - 16:51 کد خبر:485744
دولت بهار: محمدرضا آقاجري، معلم خوزستاني و رييس شوراي شهر اميديه كه عليه زمينخواري مبارزه ميكرد با اتهام نشر اكاذيب در دادگاه بدوي به دو فقره حبس به مدت ۱۳ ماه و مطالعه برخي كتب محكوم شد!