دولت بهار (سايت قديم) : مهمترين ماموريت بهار
شنبه، 9 آذر 1398 - 10:29 کد خبر:485800
سيد هادي مصطفوي


هر چند با گذشت بيش از Û¶ سال از پايان دولت دهم، كماكان برخي سوالات تكراري Ùˆ تقريبا كهنه درباره عملكرد دولت وقت پرسيده مي‌شود كه به دفعات Ùˆ به شيوه‌هاي گوناگون به آنها پاسخ داده شده است، اما صحنه سياسي امروز كشور حاكي از آن است كه بايد از اين مرحله عبور كرد.

در واقع ديگر دوره پاسخ‌گويي به شبهات به‌سر آمده Ùˆ گير كردن در مسائلي مثل مسكن مهر، يارانه‌ها، كارت سوخت، شاخص‌هاي اقتصادي دولت وقت، Ùˆ يا ماجراهايي همچون معاون اولي مشايي، گشت ارشاد، ورود زنان به استاديوم، خانه‌نشيني، خلع يد رييس‌جمهور از پرونده هسته‌اي Ùˆ عزل Ùˆ نصب رييس بانك مركزي Ùˆ ده‌ها مساله‌ÙŠ ديگر فايده چنداني به حال امروز مردم Ùˆ كشور ندارد.

چرا كه هر كس از آحاد ملت با يك Ú¯ÙˆÚ¯Ù„‌كردن ساده Ùˆ يك پرس‌وجوي مختصر Ùˆ البته نگاهي به گذشته Ùˆ حال، مي‌تواند به جواب اكثر سوالات Ùˆ شبهات توليد شده در اتاق فكر دو جناح هميشه حاكم پي ببرد.

بر اين باورم كه كارويژه‌ÙŠ امروز بهار مي‌بايست پرداختن به مباني فكري Ùˆ معرفتي اين جريان باشد؛ به‌خصوص در حوزه‌هاي #آزادي_خواهي Ùˆ عدالت خواهي كه اصل Ùˆ اساس انقلاب ÛµÛ· بوده Ùˆ متاسفانه با تفاسير واژگونه‌ÙŠ جناح‌هاي حاكم، اين دو اصل انقلابي Ùˆ انساني به محاق رفته‌اند.

امروز ديگر صحبت از دين Ùˆ مذهب Ùˆ رنگ Ùˆ نژاد Ùˆ قوميت نيست! امروز هر كس بخواهد اين مولفه‌ها را براي جداسازي انسان‌ها از يكديگر Ùˆ اثبات برتري يكي بر ديگري به‌كار بگيرد قطعا شكست خواهد خورد. امروز صحبت از انسانيت انسان است؛ انساني كه به دنبال تامين بديهي‌ترين نيازهاي خود يعني آزادي Ùˆ عدالت است كه متاسفانه حاكمان Ùˆ قدرت‌مداران نگذاشتند انسان‌ها طعم دلپذير اين دو نعمت الهي را بچشند.

بايد تحليل‌ها Ùˆ روشنگري‌ها را به اين سمت هدايت كرد كه هر Ú†Ù‡ #مردم بخواهند، بايد انجام شود؛ Ùˆ هر حكومت Ùˆ دولتي كه مورد تاييد مردم نباشد، فاقد صلاحيت است. ثروت هر سرزميني متعلق به مردم آنجاست Ùˆ كسي حق ندارد اين ثروت را به خواست خود مديريت كند. #مديريت در همه ابعاد Ùˆ شقوق از آن مردم است Ùˆ هر كس را كه مردم نخواهند بايد برود.

اين مردم‌اند كه تصميم مي‌گيرند Ú†Ù‡ گروهي Ùˆ با Ú†Ù‡ تئوري Ùˆ مدلي، نوكري‌شان را بكند Ùˆ ثروت عمومي را در Ú†Ù‡ زمينه‌هايي هزينه نمايد. در هر صورتي، بايد خواست مردم اجرا شود Ùˆ هيچ كس نمي‌تواند مقابل خواست Ùˆ اراده‌ÙŠ مردم بايستد.