دولت بهار (سايت قديم) : شورش ناشي از تركيدن حباب بورس بزرگتر از شورش‌هاي ۹۶ و ۹۸ خواهد بود
پنجشنبه، 18 اردیبهشت 1399 - 03:30 کد خبر:488478

احمد نادري، رئيس موسسه مطالعات و تحقيقات اجتماعي دانشگاه تهران نوشت:

رونق ساختگي بورس، آخرين تير تركش دولت نئوليبرال است. گذار از سرمايه داري صنعتي و توليدي به سرمايه داري سوداگرايانه الگويي آشنا در نئوليبراليسم است.

حباب بورس خواهد تركيد و من نگران تبعات اجتماعي و امنيتي آن در آينده اي نزديك هستم: شورش هايي بزرگتر از ۹۶؛ ۹۸ وقطعا بزرگتر از دهه ۷۰