دولت بهار (سايت قديم) : هيات رييسه موقت يا دائم؟
جمعه، 9 خرداد 1399 - 07:22 کد خبر:488999
دكتر غلامحسين الهام


طبق اصل ۶۵ قانون اساسي مجلس شوراي اسلامي با دو سوم مجموع نمايندگان رسميت مي يابد. صدق تام نمايندگي وقتي است كه اعتبار نماينده تصويب شده باشد، لذا اصل ۹۶ تصويب اعتبارنامه نمايندگان را در وضعيت عدم رسميت اجازه داده كه امري ضروري است، چرا كه در غير اين صورت مشكل دور پديد مي آمد.

يكي از اقدامات ضروري انتخاب هيات رييسه است. لذا آيين نامه داخلي هيات رييسه سني Ùˆ بعد موقت را پيش‌بيني كرده بود. بعد از تصويب اعتبارنامه ها حداقل به تعداد دو سوم مجموع نمايندگان يعني هنگامي كه مجلس رسميت يافت هيات رييسه دائم انتخاب مي‌شوند. ظاهراً درسال Û±Û³Û¹Û· هيات رييسه موقت از آيين نامه حذف شد Ùˆ مجلس در حالي كه رسميت ندارد هيات رييسه دائم را انتخاب مي كند. اگر Ú†Ù‡ اين قانون به تاييد شوراي نگهبان رسيده است ولي آيا خلاف اصول Û¶Ûµ Ùˆ Û¹Û³ قانون اساسي نيست؟ اگر تعدادي از كساني كه به هيات رييسه راي داده اند اعتبارنامه شان تصويب نشود مبناي مشروعيت هيات رييسه چيست؟

بهتر است مجلس يازدهم مسيرهاي نقض قانون‌ اساسي را كه در گذشته اتفاق افتاده مسدود كند Ùˆ مطابق سوگندي كه نمايندگان ادا كرده اند، قانون اساسي را در شكل Ùˆ محتوا تقويت Ùˆ تثبيت كند.