دولت بهار (سايت قديم) : احمدي نژاد و توده هاي عينيت گرا
شنبه، 7 تیر 1399 - 06:04 کد خبر:489429
توده هاي مردم بيشتر عين گرا هستند و در واقعيت زندگي مي كنند. خواص از مردمند كه در ذهن خود زندگي مي كنند حال ممكن است آنچه در ذهن مي پرورانند با يكديگر متفاوت باشد اما نقطه اشتراكي همه اين گروه ها ذهن گرا بودنشان است.


دولت بهار - علي دارابي/ ملاك تصميم گيري Ùˆ پارادايم فكري انسان ها در جوامع مختلف را مي توان به دو دسته تقسيم بندي كرد‌‌. انسان ها يا عقل Ùˆ فكر خود را مبناي تصميم گيري خود قرار مي دهند يا احساس Ùˆ عواطف خود را. به گروه اول ذهن گرا Ùˆ به گروه دوم عين گرا مي گويند. انسان هاي ذهن گرا كه كم تعداد ترند، به آنچه كه مي پندارند درست تر است عمل مي كنند .

اما انسان هاي عين گرا بايد درستي را لمس كنند تا به آن باور كنند. ذهن گرا ها هر كدام خدايي در ذهن خود ساخته اند و ديگراني كه خدايشان را باور ندارند، كافر مي دانند. اما عين گرا ها فقط به خدايي كه برايشات كارايي داشته باشد معتقد مي شوند. آنها سعي مي كنند بهشت را در همين دنيا براي خود بسازند و برعكس ذهن گرا ها فقط منتظر بهشت اخروي نمي مانند.

توده هاي مردم بيشتر عين گرا هستند و در واقعيت زندگي مي كنند. خواص از مردمند كه در ذهن خود زندگي مي كنند حال ممكن است آنچه در ذهن مي پرورانند با يكديگر متفاوت باشد اما نقطه اشتراكي همه اين گروه ها ذهن گرا بودنشان است.

اصلاح طلبان Ùˆ اصولگرايان، فارغ از درستي يا غلطي ايده هاشان، دو نمونه بارز از اين گروه هاي ذهن گرا هستند‌. اين گروه ها نيازهاي واقعي Ùˆ عيني مردم را نمي شناسند. براي همين نمي توانند نماينده واقعي Ùˆ محبوب دل توده هاي مردم شوند. گويي اساسا در بين مردم زندگي نمي كنند. اما عموم مردم را گروه هاي عين گرا تشكيل مي دهند. آنها به خوبي خادم خود را مي شناسند. كسي كه درد آنها را به صورت عيني حس مي كند. خادم ملت كسي است كه خود را جزيي از ملت بداند Ùˆ با آنها Ùˆ مانندشان زندگي كند.

در شرايط بد اقتصادي ماه هاي اخير، اين تشخيص عين گرايانه در مردم بيدار و برادر و خادم خود را خوب شناختند. آنها دوباره به جلوي درب منزل كسي رفتند كه واقعا حرفشان را مي شنيد و احساسشان را درك مي كرد. چرا به نزد كس ديگري نرفتند؟ چون كسي را محرم نمي ديدند. چون كسي حرفشان را نميفهميد.

نكته اينجاست كه در تفكر توحيدي بايد روزي برسد كه بتوان بين ذهن و عين جمع كرد و از هر دو طريق به نتيجه واحد رسيد. اما تا آن زمان، عين گرايي بسيار مفيد تر از ذهن گرايي به نظر مي رسد.