دولت بهار (سايت قديم) : نحوه ورود سپاه به صنعت خودروسازي
دوشنبه، 23 تیر 1399 - 09:32 کد خبر:489702

دولت بهار/ سردار سرتيپ اميرعلي حاجي‌زاده: اخيرا درباره موضوع ورود نيروي هوافضاي سپاه به صنعت خودروسازي بحث‌هايي شده كه در اين زمينه لازم است نكاتي مدنظر قرار گيرد. امروز در موضوع‌سازي Ùˆ نگاه به توان Ùˆ ظرفيت داخلي در كشور اجماع وجود دارد Ùˆ پيمودن اين مسير Ùˆ قطع وابستگي به خارج در حوزه هاي گوناگون، مستلزم ايستادگي Ùˆ استمرار در تلاش است.

در اين حوزه نقشه راه رسيدن به خودروسازي مطلوب بسيار تعيين‌كننده است. براي جبران عقب‌ماندگي در حوزه خودرو بايد با در نظر گرفتن سياست پلكاني، اولويت‌ها را دنبال كنيم تا در چند سال آينده بتوانيم به شرايط ايده‌آل برسيم. در واقع بايد بومي‌سازي را به Û±Û°Û° درصد برسانيم Ùˆ از وابستگي به طور كامل رها شويم؛ اين مهم، تحقق يافتني است. البته همزمان هم بايد محصولات توليدي را باكيفيت Ùˆ ارزان كنيم.

اما درباره كمك سپاه Ùˆ نيروي هوافضا براي ايــن منظور، بايد دانست فرماندهي Ùˆ محور اصلي اداره Ùˆ مديريت حوزه خودرو برعهده وزارت صمت Ùˆ خودروسازان است Ùˆ با تقسيم كار درست Ùˆ بهره‌گيري از توان شركت‌هاي دانش‌بنيان Ùˆ مجموعه‌هاي علمي مي‌توان به نتايج Ùˆ دستاوردهاي ارزشمندي رسيد كه در اين زمينه ما كمك‌كننده هستيم، نه توليدكننده.

قدمت صنعت خودروسازي در كشور بيش از ۶۰سال اســت؛ البته مشكلات زيادي در اين حوزه وجود دارد كــه واكاوي آن فرصت ديگري را مي‌طلبد. امروز مي‌بينيم مديران در صنعت خودروسازي كشــور Ùˆ وزارتخانه مصمم هستند وابستگي را قطع كنند. نكته مهم اين است كه نبايد انتظار كار ويژه‌اي را در مدت كوتاه داشت، اما اين ريل‌گذاري ما را به نقطه خوبي خواهد رساند.

در نيروهاي مسلح، به‌ويژه نيروي هوافضاي سپاه ورود ما به هيچ وجه در مسئله توليد خودرو نخواهد بود؛ ما توليدكننده نيستيم؛ كار ساخت با خودروسازان اســت، ما به رفع كاستي‌هايي كه عزيزان مان در صنعت خودرو دارند، كمك مي‌كنيم. نيــروي هوافضا با دست يافتن به فناوري‌هايي در لبه فناوري‌هاي روز دنيا، توانايي ساخت پيچيده‌ترين سامانه‌هاي پدافند هوايي كه خود مجموعه‌اي از دانش‌هاي مختلف است، دارد.

در حوزه توليد موشك Ùˆ پهپاد، فناوري‌هاي روز دنيا در اختيار ماست Ùˆ همگي هم نتيجه كار بومي خودمان بوده است. حال كه در صنعت خودرو در بخشي از قطعات وابستگي وجود دارد، ما با اين توان براي بومي‌سازي كمك خواهيم كرد. از سويي، آدرس صنعتگران Ùˆ شركت‌هاي دانش‌بنيان داخل را ما بيشتر از ديگران مي‌دانيم؛ چون براي دست يافتن به لبه فناوري‌هاي روز دنيا از همين عزيزان كمك گرفتيم كه در اين زمينه هم در حال كمك به خودروسازان هستيم؛ لذا هيچ قصدي براي ورود به خودروسازي نداريم، بلكه ما مي‌خواهيم كمك كنيم.

تمام كشورهاي دنيا قائل به اين هستند كه ماهــواره Ùˆ ماهواره بر، لبه تكنولوژي است. اين فنــاوري را ما به كمك آمريكا Ùˆ اروپا به دســت نياورديم، بلكه به كمك ظرفيت‌هاي داخلي به اين فناوري رســيديم. اين موضوع را در كنار فناوري سامانه‌هاي پدافند هوايي، موشكي Ùˆ پهپاد كه در نظر بگيريد، مي‌بينيد اتكا به داخل Ùˆ كمك گرفتن از صنعتگران Ùˆ مجموعه هاي دانش‌بنيان براي توليد خودرو، بسيار سهل است.

امروز بعضي از آقايان معتقدند با مذاكره Ùˆ تعامل مشــكل تحريم Ùˆ اقتصاد را مي‌توان حل كرد؛ بنده هم همين اعتقاد را دارم؛ البته نه مذاكره با آمريكا Ùˆ دشــمنان ايران، بلكه مذاكره Ùˆ تعامل با دانشگاه‌ها، شركت‌هاي دانش‌بنيان Ùˆ صاحبان ظرفيت. نيروي هوافضاي سپاه از همين رو در تعامل با خودروسازان، دانشگاه علم Ùˆ صنعت Ùˆ مجموعه‌هاي دانش‌بنيان وارد شده تا اين صنعت به نقطه مطلوب نزديك‌تر شود.