دولت بهار (سايت قديم) : رشد ۲۶ درصدي شاخص فلاكت طي سه سال گذشته
یکشنبه، 22 تیر 1399 - 05:42 کد خبر:489671
دولت بهار: تازه‌ترين گزارش رسمي بيانگر افزايش ۲۶ درصدي شاخص فلاكت طي سه سال گذشته و رسيدن به ۴۵.۴ درصد است.


به گزارش دولت بهار، مركز آمار ايران گزارشي از وضعيت اقتصاد كشور در سال گذشته منتشر كرد كه بررسي وضعيت شاخص‌هاي كليدي اقتصادي قابل تأمل است. اين در حالي است كه اوضاع شاخص‌ها در بخش واقعي اقتصاد نشان مي‌دهد كه شاخص فلاكت (كه وضعيت اقتصادي Ùˆ اجتماعي يك جامعه را نشان مي‌دهد Ùˆ براي به دست آوردن آن نرخ بيكاري Ùˆ نرخ تورم را با هم جمع مي‌زنند) در پايان سال Û±Û³Û¹Û¸ به Û´Ûµ.Û´ درصد رسيده است. شاخص فلاكت از جمله شاخص‌هاي مهم اقتصادي است كه مجموعه‌اي از نرخ بيكاري Ùˆ تورم را در اقتصاد كشور در بر مي‌گيرد Ùˆ تغييرات آن مي‌تواند تبعات اقتصادي Ùˆ اجتماعي خاص خود را به همراه داشته باشد.

طبق اين آمار شاخص فلاكت در سال Û±Û³Û¹Ûµ معادل Û±Û¹.Û³ درصد بوده كه با رشد به Û²Û°.Û³ درصد در سال Û±Û³Û¹Û¶ Ùˆ Û³Û¸.Û¹ در سال Û±Û³Û¹Û· مي‌رسد Ùˆ در ادامه در سال Û±Û³Û¹Û¸ در فصول مختلف دچار نوسان شده است؛ به گونه‌اي كه در بهار Û´Û¸.Û´ØŒ تابستان ÛµÛ³.Û± Ùˆ پاييز ÛµÛ°.Û¶ درصد گزارش شده بود كه در زمستان به Û´Ûµ.Û´ درصد كاهش مي‌يابد.بر اين اساس در مجموع شاخص فلاكت نسبت به سال Û±Û³Û¹Ûµ حدود Û²Û¶ درصد Ùˆ در مقايسه با پايان سال Û±Û³Û¹Û· حدود شش درصد افزايش دارد.

ريزش Û²Û± درصدي  رشد اقتصادي در Û³ سال

اما بررسي وضعيت ساير شاخص‌هاي اقتصادي در بخش واقعي اقتصاد نشان مي‌دهد كه رشد اقتصادي با نفت در سال Û±Û³Û¹Ûµ حدود Û±Û´ درصد بوده كه با نوسان در سه سال اخير به منفي Û¶.Û³ در زمستان سال گذشته رسيده است. همچنين رشد اقتصادي بدون نفت از Û¹.Û² در سال Û±Û³Û¹Ûµ به منفي Û².Ûµ درصد در سال گذشته رسيد.اوضاع نرخ تورم نيز بيانگر رشد حدود Û²Û¸ درصدي از سال Û±Û³Û¹Ûµ تا پايان سال گذشته است كه از Û¶.Û¹ به Û³Û´.Û¸ درصد افزايش يافته است.وضعيت اشتغال در اقتصاد ايران از سال Û±Û³Û¹Ûµ تا پايان سال گذشته از اين حكايت دارد كه از Û±Û².Û´ به Û±Û°.Û¶ درصد كاهش يافته Ùˆ نرخ مشاركت اقتصادي از Û³Û¹.Û´ به Û´Û².Û² رسيده است.

وضعيت بخش پولي در سه سال اخير

بخش پولي اقتصادي ايران نيز در دوره ۱۳۹۵ تا پايان ۱۳۹۸ اين گونه گذشته رشد نقدينگي از ۲۳.۲ تا ۳۱.۳ پيش رفته است و رشد پول از ۱۹.۳ به ۴۹.۸ و رشد شبه پول از ۲۳.۸ به ۲۸ رسيده است.

تغييرات سهم ماليات و نفت

آنچه كه درآمدهاي دولت  در سه سال گذشته از اين حكايت دارد كه سهم درآمدهاي مالياتي از كل منابع در سال ۱۳۹۵، Û³Ûµ.Û¹ درصد بوده كه اين رقم در زمستان سال Û±Û³Û¹Û¶ با Û´Û·.Û³ به بالاترين ميزان مي‌رسد. البته مركز آمار گزارشي از وضعيت اين شاخص از پاييز Û±Û³Û¹Û· كه حدود Û³Û°.Û¶ درصد بوده اعلام نكرده است.همچنين سهم درآمدهاي نفتي از كل منابع از حدود Û²Û¶.Û± به Û³Û°.Û² در پاييز Û±Û³Û¹Û· رسيده Ùˆ بعد از آن آماري وجود ندارد.

در تجارت خارجي Ú†Ù‡ مي‌گذرد؟

در تجارت خارجي تغييرات ارزش دلاري صادرات گمرك نسبت به دوره مشابه سال قبل از ۳.۸ درصد در سال ۱۳۹۵ به منفي ۱۲.۶ در پايان سال گذشته كاهش دارد و همچنين تغييرات ارزش دلاري واردات گمرك نسبت به دوره مشابه سال قبل از ۵.۲ به ۱۵.۱ رسيده است. البته اين شاخص در برخي مواقع در سال ۱۳۹۷ تا منفي ۳۶ درصد نيز كاهش دارد.اما شاخص درجه باز بودن اقتصاد يعني نسبت حاصل جمع واردات به صادرات به توليد ناخالص ملي از ۳۴.۶ در سال ۱۳۹۵ تا ۲۵.۶ در پايان سال گذشته كاهش داشته است.

* روزنامه صبح اقتصاد